Home

Wszystkie akty oddania do użytku- od aktu 1 do aktu 16 i 17

Дата
Treść

Agencja „Sherlock Homes” często odpowiada na pytania klientów, co oznaczają te wszystkie akty 14, 15, 16, 17?

W Bułgarii istnieje system nadzoru i kontroli prowadzonych budowli oraz zgodności z normami budowlanymi określonymi w ZUT (Ustawie o zagospodarowaniu terytorialnym) - ustawach o zagospodarowaniu przestrzennym. Przed wzniesieniem budynku konieczne jest wydanie pozwolenia na budowę, na podstawie którego sporządzane są wszystkie akty i protokoły w procesie budowlanym. Jest wydawany przez burmistrza gminy lub regionu i podpisany przez głównego architekta miasta, w którym planowana jest budowa.

Tak więc wszystkie akty uruchomieniowe w Bułgarii:

Akt 1
Protokół odbioru-przekazania zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę dla realizacji określonej budowy

Akt 2
Protokół otwarcia placu budowy oraz ustalenia linii zabudowy i poziomów zabudowy

Akt 2a
Protokół udostępnienia terenu budowy oraz wyznaczonych linii i stopnia zabudowania obiektów infrastruktury technicznej

Akt 3
Akt założycielski stwierdzający zgodność budowy z wydaną dokumentacją budowlaną i stosowanie szczegółowego planu zagospodarowania w stosunku do budowy

Akt 4
Księga bajek

Akt 5
Akt określenia i uzgodnienia terenu budowy z zatwierdzonym projektem inwestycyjnym oraz wskazanie głównego kierunku zabudowy

Akt 6
Akt odbioru podłoża gruntowego i faktyczne oznaczenia wykonanych robót ziemnych

Akt 7
Akt odbioru wykonanego SMR przez poziomy i elementy konstrukcji budynku

Akt 8
Akt odbioru betonowych, żelbetowych lub innych fundamentów pod montaż konstrukcji, maszyn i urządzeń

Akt 9
Akt przyjęcia i przekazania maszyn i urządzeń

Akt 10
Ustawa o ustaleniu stanu budowy po wstrzymaniu budowy

Akt 11
Ustawa o ustaleniu stanu budowy i SMR w trakcie kontynuowania budowy na wszystkich konstrukcjach podwieszonych na zasadach ogólnych i przepisach art. 7 ust. 3, str. 10 innych przypadków

Akt 12
Ustawa o ustanowieniu wszystkich rodzajów CMR podlegających zamknięciu, poświadczająca spełnienie wymagań

Akt 13
Ustawa o ustaleniu szkody spowodowanej okolicznościami siły wyższej itp.

Akt 14
Akt budowy konstrukcji

Akt 15 (Akt Konstytucyjny 15 - zakończenie surowej konstrukcji)
Ustawa założycielska o ustaleniu przydatności do zabudowy (jej części, etapy)

Akt 16 (Akt uruchomienia 16)
Protokół ustalenia przydatności obiektów (jego części, etapów) do eksploatacji

Akt 17 (Akt 17)
Protokół z 72-godzinnej próby maszyn i konstrukcji pod obciążeniem technologicznym

W praktyce Akt 16 jest używana jako termin ogólny zamiast świadectwo oddania do użytku, ale istnieje między nimi różnica i konieczne jest ich rozróżnienie w zależności od kategorii budownictwa i odpowiedniej instytucji, która je wydaje. Budynki kategorii od I do III są projektowane zgodnie z Akt 16, budynki kategorii IV-VI zgodnie z Akt16 nie mają, ale mają świadectwo oddania do użytku od głównego architekta odpowiedniej gminy.

Czy można kupić dom bez aktu 16?
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości u notariusza jest możliwe już przy obecności aktu 14. Dla notariusza obecność aktu 16 i 17 nie jest obowiązkowa. Dla niego ważna jest obecność obiektu w katastrze.

Jakie wady w domu bez aktu 16?
Właściciele mieszkań będą musieli płacić dla energii elektrycznej według stawek przemysłowych, które są kilkakrotnie wyższe niż stawki dla osób fizycznych.

Czy można mieszkać w mieszkaniu bez aktu 16?
Możesz osiedlić się legalnie, możesz sprzedać lub wynająć.

Jak sprawdzić, czy Akt 16 jest w domu?
W razie wątpliwości możesz sprawdzić obecność aktu 16 w „Dyrekcji Krajowej Kontroli Budowlanej”-DNSK

Mamy nadzieję, że te informacje były dla Pamstwa przydatne!